Co nabízím

Poskytují právní poradenství v řadě oblastí obchodního práva, zejména při akvizicích, prodejích a restrukturalizacích podniků, investicích a financování, uzavírání společných podniků (joint ventures), poradenství týkající se úpravy obchodních společností a jejich managementu (corporate law), a specializované poradenství v oblasti energetiky a IT. Vyberte si z nabídky níže, v jakých konkrétních situacích Vám mohu pomoci:

Chystáte se koupit podnik?

Pomohu Vám v celém akvizičním procesu, ať plánujete koupi celé společnosti, většinového či menšinového podílu, podniku Vašeho konkurenta či jeho části. Vysvětlím rozdíly mezi různými typy transakcí a pomohu Vám najít optimální řešení.

Provedu pro Vás právní prověrku (due diligence) kupovaného podniku, sepíši a vyjednám s Vámi smluvní dokumentaci a pomohu se splněním všech podmínek pro úspěšné uzavření vypořádání transakce.

 U větších transakcí mohu zajistit vedení a koordinaci celého projektu, včetně všech zúčastněných poradců (daňových, účetních, finančních) i pracovníků samotného klienta.

Prodáváte podnik?

Pomohu Vám najít optimální způsob prodeje Vašeho podniku, provedeme interní právní prověrku sloužící k odstranění případných nesrovnalostí ještě před prodejem (seller´s due diligence), připravím s Vámi materiály pro právní prověrku ze strany kupujícího (purchaser´s due diligence).

Sepíši nebo okomentuji smluvní dokumentaci a vyjednám jí společně s Vámi. U větších transakcí mohu zajistit vedení a koordinaci celého projektu.

Pokud si ponecháte v prodávaném podniku minoritní podíl nebo zůstanete nadále činný jako manažer či konzultant (typické pro transakce s investory z oblasti private equity), pomohu vyjednat rozumné smluvní podmínky s novým majitelem.

Chystáte se uzavřít s partnerem joint venture?

Zanalyzuji a vysvětlím možné varianty joint venture pro Váš projekt, pomohu správně nastavit poměr hlasovacích práv, pomohu Vám vybrat a vyjednat variantu joint venture optimální pro Vás, sepíši a vyjednám s Vámi smluvní dokumentaci, založím na joint venture konkrétní společnost.

Vysvětlím a pomohu vyjednat instrumenty jako tag along (právo minoritního partnera přidat se k prodeji podílu majoritního partnera), drag along (právo majoritního partnera požadovat prodej minoritního podílu společně s prodejem majoritního podílu) a podobná práva která lze dohodnout v joint venture projektech.

Pomohu Vám překlenout nejen jazykové bariéry, ale i kulturní a právní rozdíly při vyjednávání se zahraničním partnerem.

Plánujete restrukturalizaci?

Nastala správná doba na restrukturalizaci Vašich společností? Ve spolupráci s managementem klienta a daňovými poradci pomohu vytvořit plán restrukturalizace přínosný z procesního a daňového pohledu a právně realizovatelný bez zbytečných administrativních zátěží.

Dohodnutý plán (ať se bude jednat o fúzi dceřiných společností, rozdělení se založením nových společností, rozdělení odštěpením, přenesení sídla do zahraničí, uzavření a likvidace pobočky apod.) po právní stránce zrealizuji, případně zajistím část projektu realizovaného v zahraničí.

Zajišťujete si financování?

Provedu revizi a vyjednám s Vámi právní podmínky transakce(úvěrové smlouvy, zajišťovací smlouvy) tak, aby byly pro daný typ transakce obvyklé a přiměřené, upozorním Vás na možná úskalí smluvní dokumentace pro fungování a rozvoj Vaší společnosti, zorganizuji administrativu na straně klienta tak, aby byly splněny všechny podmínky požadované financující institucí pro uvolnění financování.

Obchodujete se zahraničím?

Díky svým mnohaletým zkušenostem, které jsem načerpala prací pro mezinárodní klientelu Vám pomohu překonat kulturní rozdíly při vyjednávání (ano, i v 21. století kulturní rozdíly v businessu stále existují), svou perfektní angličtinou a profesionálním jedním Vám pomohu získat respekt a vyjednat pro Vás srozumitelné a výhodné podmínky.

Jste úspěšní a chcete expandovat?

Prostřednictvím svých kontaktů na kolegy advokáty, notáře a daňové poradce v zahraničí Vám pomohu nalézt a založit vhodnou formu dceřiné společnosti v zahraničí. Zajistím informace o pracovním právu, povoleních k podnikání a ostatních podmínkách nutných k rozjezdu podnikání v jiné zemi.

Jednáte s důležitým partnerem?

Poskytnu Vám své zkušenosti a znalosti z vyjednávání velkých transakcí, zúčastním se s Vámi důležitých jednání – ať v češtině či angličtině, pomohu Vám překlenout případné rozpory svými zkušenostmi z podobných transakcí a pomohu vytvořit atmosféru směřující k nalezení řešení přijatelného pro všechny strany.

Trápí vás odpovědnost?

Být manažerem anebo členem statutárního či dozorčího orgánu společnosti s sebou nese velkou zodpovědnost – máte-li pochybnosti o tom, jak v postupovat při řešení určité situace s právními dopady, mohu ji pro Vás zanalyzovat a dát Vám doporučení, jak v dané záležitosti postupovat.

Podnikáte v energetice?

Oblasti podnikání v energetice se věnuji od počátku své právní kariéry, a proto vím, že podnikání v sítových odvětvích, jako je elektroenergetika, plynárenství a teplárenství je značně regulovaná jak českými předpisy, tak na úrovni legislativy EU. Každým rokem stát či EU regulují další oblasti (emisní povolenky, podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů či kogenerací, hospodaření s energií apod.).

Máte-li obchodní případ dotýkající se této oblasti, poradím Vám, jak postupovat, abyste žádný z těchto předpisů neporušili. Pomohu Vám také vyjednat specializované smlouvy z oblasti energetiky či získat licence opravňující k podnikání v energetice (prodej/koupě emisních povolenek, licence na obchodování s elektřinou apod).

Máte projekt z oblasti IT?

Podnikání v IT businessu s sebou nese řadu otázek z oblasti autorského a smluvního práva – vysvětlím Vám, jak fungují licence k software, jak lze se software nakládat, co by měly obsahovat licenční smlouvy, sepíši a vyjednám pro Vás smlouvy o poskytování IT služeb (Service Level Agreements) včetně nastavení vhodných metrik, pomohu vyjednat pravidla pro outsourcing IT či jiných procesů.

Obchodujete s veřejným či síťovým zákazníkem?

Zadávání zakázek veřejnými subjekty (státní úřady, obce, společnosti založené těmito subjekty) jakož i podnikateli podnikajícími v síťových (zpravidla monopolních) odvětvích (elektroenergetika, teplárenství, plynárenství, pošta) regulují jak české, tak evropské předpisy, které si kladou za cíl zajistit hospodárné nakládání s veřejnými penězi a hospodárné jednání monopolních společností.

Pokud se o veřejnou zakázku ucházíte, pomohu Vám překonat úskalí formalizovaného procesu zadávání veřejných zakázek tak, aby Vaše nabídka nebyla zbytečně vyloučena ze soutěže pro formální pochybení.